DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đinh Thị Nguyệt

Hiệu trưởng

0976.144.098

nguyet_c2chuvanantc@angiang.edu.vn

2

Trần Hữu Nghị

Phó hiệu trưởng

0913.759.741

nghi_c2tanantc@angiang.edu.vn

3

Nguyễn Thị Oanh

Tổ phụ trách đội

01658.121.107

ntoanh10ct@gmail.com

4

Lợi Thanh Phong

Thủ quỷ

0985.510.409

phongthanhloi@gmail.com

5

Võ Thị Kim thúy

Kế toán

01645.562.144

vothikimthuythcstanan@gmail.com

6

Nguyễn Bảo Loan

Ý tế

01678.444.474

nguyenbaoloan270491@gmail.com

7

Lương Phước Lập

Thự viện

01684.181.910

llap137@gmail.com

8

Nguyễn Thị Tuyết Chi

Văn thư

098.956.49.45

 

9

Huỳnh Hữu Thọ

Bảo vệ

0966986055

 

10

Nguyễn Văn Xuân

Bảo vệ

01294.577.747