DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ HÓA - ĐỊA

stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đỗ Thị Bích Vân

Tổ trưởng

01253.692.015

bichvangv1981@gmail.com

2

Lê Thị Thu

Thành viên

01256.000.100

thuthcstanan@gmail.com

3

Nguyễn Thị Kim Thi

Thành viên

01675.993.881

kimthitatc@gmail.com

4

Lương Thị Hảo

Thành viên

0987.443.251

haothcsta@gmail.com

5

Nguyễn Phước Thọ

Thành viên

0919.459.857

nguyenphuoctho25@gmail.com

6  Lâm Chí Cườngthành viên   lamchicuongdh14dl@gmail.com