DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ ANH VĂN

stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Huỳnh Huyền Đức

Tổ trưởng

0947.201.888

nguyenhuynhhuyenduc@gmail.com

2

Lê Minh Sơn

Thành viên

0985.794.843

minhsonle1979@gmail.com

3

Võ Thị Hạ Vân

Thành viên

01648.543.331

havan823529@gmail.com

4

Dương Thị Mỹ Hạnh

Thành viên

01649270326

helenduongmh@gmail.com

5

Phan Nhật Minh

Thành viên

 

phannhatminhdh14av@gmail.com

6

Đoàn Huỳnh Trang

Thành viên

 

dhtrangdh14av@gmail.com